Cele PTTMC

Celem PTTMC jest:

1. Propagowanie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TMC).

2. Rozpowszechnianie i wspieranie stosowania zdobyczy naukowych w zakresie profilaktyki, diagnostyki, dietetyki, akupunktury, akupresury, masażu, baniek, ćwiczeń ruchowych Chi-Kung
i farmakologii Tradycyjnej Medycyny Chińskiej oraz szerzenie postępu w tej dziedzinie.

Cele statutowe PTTMT realizuje w szczególności poprzez:

1. Propagowanie i wspieranie stosowania Tradycyjnej Medycyny Chińskiej z zastrzeżeniem,
że udzielane porady i wykonywane zabiegi nie mogą zastępować żadnych form leczenia zaleconych przez lekarza.

2. Współdziałanie ze służbą zdrowia i innymi przedstawicielami medycyny akademickiej.

3. Działanie na rzecz integracji medycyny chińskiej z medycyną zachodnią, mając przede wszystkim
na względzie korzyści dla osób chorych i całego społeczeństwa.

4. Powołanie Rady Naukowej Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

5. Podnoszenie fachowego i naukowego poziomu członków Towarzystwa oraz ułatwianie
im prowadzenia badań naukowych.

6. Rozwijanie i propagowanie różnych form szkolenia, doszkalania, dokształcania zawodowego,
jak też dostosowywanie kierunków i programów szkolenia do aktualnych potrzeb, obowiązujących przepisów prawnych oraz zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

7. Organizowanie szkoleń w postaci kursów, seminariów, warsztatów w zakresie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

8. Wydawanie materiałów szkoleniowych, informacyjnych i propagandowych w zakresie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

9. Prowadzenie i wspieranie prac naukowo-badawczych oraz wydawanie i wspieranie publikacji prac naukowo-badawczych i popularno-naukowych dotyczących Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

10. Organizowanie konferencji, sympozjów itp. poświęconych Tradycyjnej Medycynie Chińskiej.

11. Współpracę z producentami ziół i leków medycyny chińskiej oraz z aptekami, hurtowniami
i przedsiębiorstwami prowadzącymi ich sprzedaż, mając na celu zarówno utrzymanie wysokiej jakości surowców i preparatów jak i poprawienie ich dostępności dla pacjentów.

12. Propagowanie i wspieranie rodzimej produkcji i przetwórstwa ziół chińskich, oraz produkcji sprzętu medycznego stosowanego w medycynie chińskiej.

13. Propagowanie leczenia i terapii Tradycyjną Medycyną Chińską, zgodnie z obowiązującym prawem.

14. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.

15. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, sumienności i godności zawodowej wśród członków Towarzystwa.

16. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, instytucjami
i organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

17. Podejmowanie działań na rzecz ustalenia ogólnopolskiego standardu: szkolenia, stałego podnoszenia kwalifikacji i egzaminowania uprawniającego do zawodowego stosowania leczenia, terapii i profilaktyki według zasad Tradycyjnej Medycyny Chińskiej – zgodnie z przepisami prawa oraz kierując się wskazaniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

18. Opracowywanie opinii, wniosków i postulatów dotyczących Tradycyjnej Medycyny Chińskiej kierowanych do odpowiednich władz państwowych i samorządowych oraz innych instytucji.

19. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych – szczególnie poprzez wpieranie stosowania Tradycyjnej Medycyny Chińskiej na rzecz osób (z Polski lub za granicą) potrzebujących porady, profilaktyki i terapii w zakresie ochrony zdrowia.

Wspieranie działań PTTMC

Osoby zainteresowane wsparciem działań Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (PTTMC), mogą nas wspomagać poprzez wpłaty na podane poniżej konto bankowe. Wszelkie środki zostaną wykorzystane na działalność statutową PTTMC, czyli na rozwój Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Polsce.
Polskie Towarzystwo Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
Alior Bank; 70 2490 0005 0000 4500 2388 2070

WAŻNE
Przekazaną kwotę można odliczyć od dochodu:
* Osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny, w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art.26 ust.1 pkt 9 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych);
* Osoby prawne mogą odliczyć od dochodu darowizny do wysokości nie przekraczającej 10% uzyskanego dochodu (art.18 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).

Na dowodzie wpłaty należy napisać:
„Wpłata na cele statutowe PTTMC” lub „Darowizna dla PTTMC”
Dowód wpłaty należy zachować.

PTTMC nie posiada jeszcze statusu organizacji pożytku publicznego – nie można więc przekazywać Towarzystwu „słynnego” 1% od podatku!