Członkostwo PTTMC

Jeśli interesujesz się: zdrowym odżywianiem i stylem życia, zagadnieniami medycyny chińskiej, pragniesz być na bieżąco informowany o nowościach z wyżej wymienionych dziedzin, pragniesz wnieść swój wkład w propagowanie zdrowego stylu życia oraz tradycyjnej medycyny chińskiej – zostań członkiem Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

Członków zwyczajnych

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna zajmująca się Tradycyjną Medycyną Chińską posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje uzyskane w kraju lub zagranicą uznane, na wniosek Zarządu, przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa, obejmujące jednak nie mniej niż 1000 godzin szkolenia w zakresie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej oraz 250 godzin praktyki zawodowej, a w przypadku osób nie posiadających ogólnego wykształcenia w zakresie podstaw medycyny zachodniej dodatkowo – minimum 200 godzin szkoleniowych (z 5 letnim okresem vacatio legis – do 31 grudnia 2022 roku), pod warunkiem, że:
a. Złoży do Zarządu pisemną deklarację
b. Złoży do Zarządu pisemną opinię dwóch członków wprowadzających – Członków zwyczajnych Towarzystwa
c. Uiści opłatę wpisową w wysokości ustalonej na Walnym Zgromadzeniu.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
b. Czynnego udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Towarzystwo oraz korzystania z obiektów i urządzeń, będących we władaniu Towarzystwa, na zasadach ustalonych przez Zarząd.
c. Noszenia odznak organizacyjnych.
d. Korzystania z innych form działalności Towarzystwa.
e. Umieszczenia na stronie Stowarzyszenia informacji na temat własnej praktyki (nazwa, adres, tel./faks, strona internetowa, e-mail) – dotyczy wyłącznie członków mających na bieżąco opłacone składki członkowskie oraz wykupione ubezpieczenie OC dla terapeuty TMC.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. Stosować się do postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał Władz Towarzystwa.
b. Opłacać regularnie składki członkowskie. Kwoty opłat:
– wpisowe: 50 zł 
– składka roczna 300 zł, wpłacana jednorazowo na rok, w terminie do 31 stycznia
– nowi członkowie przystępujący do PTTMC w trakcie roku, opłacają składkę proporcjonalną do okresu pozostającego do końca roku, przy czym przy wstąpieniu do PTTMC do 15 dnia danego miesiąca opłacana jest również składka za dany miesiąc, a przy wstąpieniu po 15 dniu danego miesiąca, naliczanie składki rozpoczyna się od kolejnego miesiąca
c. Dbać o dobre imię i majątek Towarzystwa.

Członkowie zwyczajni powinni uczestniczyć w zajęciach szkoleniowych i pracach organizacyjnych Towarzystwa.
Deklaracja Członka Zwyczajnego PTTMCpobierz

Członków nadzwyczajnych

Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba fizyczna zajmująca się Tradycyjną Medycyną Chińską posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje uzyskane w kraju lub zagranicą uznane, na wniosek Zarządu, przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa, obejmujące jednak nie mniej niż 600 godzin szkolenia w zakresie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, pod warunkiem, że:
a. Złoży do Zarządu pisemną deklarację
b. Złoży do Zarządu pisemną opinię dwóch członków wprowadzających – Członków zwyczajnych Towarzystwa
c. Uiści opłatę wpisową w wysokości ustalonej na Walnym Zgromadzeniu.

Członkowie nadzwyczajni mają prawo do:
a. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
b. Czynnego udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Towarzystwo oraz korzystania z obiektów i urządzeń, będących we władaniu Towarzystwa, na zasadach ustalonych przez Zarząd.
c. Noszenia odznak organizacyjnych.
d. Korzystania z innych form działalności Towarzystwa.
e. Umieszczenia na stronie Stowarzyszenia informacji na temat własnej praktyki (nazwa, adres, tel./faks, strona internetowa, e-mail) – dotyczy wyłącznie członków mających na bieżąco opłacone składki członkowskie oraz wykupione ubezpieczenie OC dla terapeuty TMC.

Członkowie nadzwyczajni mają obowiązek:
a. Stosować się do postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał Władz Towarzystwa.
b. Opłacać regularnie składki członkowskie. Kwoty opłat:
– wpisowe: 50 zł 
– składka roczna 300 zł, wpłacana jednorazowo na rok, w terminie do 31 stycznia
– nowi członkowie przystępujący do PTTMC w trakcie roku, opłacają składkę proporcjonalną do okresu pozostającego do końca roku, przy czym przy wstąpieniu do PTTMC do 15 dnia danego miesiąca opłacana jest również składka za dany miesiąc, a przy wstąpieniu po 15 dniu danego miesiąca, naliczanie składki rozpoczyna się od kolejnego miesiąca
c. Dbać o dobre imię i majątek Towarzystwa.

Członkowie nadzwyczajni powinni uczestniczyć w zajęciach szkoleniowych i pracach organizacyjnych Towarzystwa.
Deklaracja Członka Nadzwyczajnego PTTMCpobierz

Członków studentów

Członkiem studentem może zostać osoba fizyczna zajmująca się Tradycyjną Medycyną Chińską posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje uzyskane w kraju lub zagranicą uznane, na wniosek Zarządu, przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa, obejmujące jednak nie mniej niż 200 godzin szkolenia w zakresie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, pod warunkiem, że:
a. Złoży do Zarządu pisemną deklarację
b. Złoży do Zarządu pisemną opinię dwóch członków wprowadzających – Członków zwyczajnych Towarzystwa
c. Uiści opłatę wpisową w wysokości ustalonej na Walnym Zgromadzeniu.

Członkowie studenci mają prawo do:
1. Czynnego udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Towarzystwo oraz korzystania z obiektów i urządzeń, będących we władaniu Towarzystwa, na zasadach ustalonych przez Zarząd.
2. Noszenia odznak organizacyjnych.
3. Korzystania z innych form działalności Towarzystwa.
4. Członkowie studenci mają obowiązek uzupełnienia wykształcenia do poziomu członka nadzwyczajnego lub zwyczajnego w ciągu 5 lat – w przeciwnym razie następuje automatyczna zmiana statusu na członka wspierającego.

Członkowie studenci mają obowiązek:
a. Stosować się do postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał Władz Towarzystwa.
b. Opłacać regularnie składki członkowskie. Kwoty opłat:
– wpisowe: 50 zł 
składka roczna 180 zł, wpłacana jednorazowo na rok, w terminie do 31 stycznia
– nowi członkowie przystępujący do PTTMC w trakcie roku, opłacają składkę proporcjonalną do okresu pozostającego do końca roku, przy czym przy wstąpieniu do PTTMC do 15 dnia danego miesiąca opłacana jest również składka za dany miesiąc, a przy wstąpieniu po 15 dniu danego miesiąca, naliczanie składki rozpoczyna się od kolejnego miesiąca
c. Dbać o dobre imię i majątek Towarzystwa.

Członkowie studenci powinni uczestniczyć w zajęciach szkoleniowych i pracach organizacyjnych Towarzystwa.

Deklaracja Członka Studenta pobierz

Członków wspierających

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna, bądź prawna, która:
a. Zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na rzecz Towarzystwa w formie pisemnej lub deklarację płacenia regularnych składek.
b. Zostanie zaakceptowana na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie.
Członkowie wspierający mają obowiązek przestrzegać postanowień Statutu, uchwał Władz Towarzystwa oraz regulaminów Towarzystwa.

Członkowie wspierający – będący osobami prawnymi – działają przez swoich statutowych przedstawicieli.

Deklaracja Członka Wspierającego PTTMC – pobierz

Członków honorowych

Członkiem Honorowym może zostać osoba, której godność, w uznaniu jej zasług dla Towarzystwa, nada Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy jest zwolniony od płacenia składek członkowskich oraz opłat za kartę uczestnictwa w zjazdach Towarzystwa.
Członkowie honorowi zobowiązani są do lojalności wobec idei i celów Towarzystwa.
Pozbawienie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą
na wniosek Zarządu większością 2/3 oddanych głosów w przypadku sprzeniewierzenia się idei Towarzystwa, bądź działania na jego szkodę.

Członkowie wspierający i honorowi korzystają z praw członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych.

Członkowie Towarzystwa prowadzą działalność na własną odpowiedzialność i rachunek. Towarzystwo nie bierze odpowiedzialności za działalność prowadzoną przez jego członków. Towarzystwo może jednak, na wniosek członka skierowany do Zarządu, udzielić wsparcia prawnego lub doradczego członkom Towarzystwa.
Członkowie Towarzystwa pełnią funkcje w jego organach społecznie.

Członkostwo w Towarzystwie ustaje w przypadku:
a. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu w formie pisemnego oświadczenia.
b. Skreślenia na mocy uchwały Zarządu z listy członków w przypadku nie opłacenia składki członkowskiej przez kolejnych 12 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
c. Wykluczenia, na wniosek Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego, członka uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 2/3 głosów, jeśli członek:
– działał na szkodę Towarzystwa
– uporczywie nie przestrzegał statutu i regulaminów
– został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym w sprawie karnej
d. Śmierci członka

Wszystkie osoby zainteresowane statusem członka PTTMC, prosimy o zapoznanie się i wypełnienie Deklaracji Członkowskich oraz kontakt ze Stowarzyszeniem.

Wpłat można dokonywać gotówką Skarbnikowi PTTMC lub przelewem na konto:
Polskie Towarzystwo Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
Reiffeisen – Polbank S.A.
42 1750 0012 0000 0000 3009 2724

Dlaczego warto być członkiem Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej?

Polskie Towarzystwo Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (PTTMC) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym osoby zajmujące się tradycyjną i klasyczną medycyną chińską.

 1. PTTMC jest członkiem zwyczajnym European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA) – międzynarodowej organizacji NGO zrzeszającej stowarzyszenia medycyny chińskiej z Europy i Izraela. Z tego tytułu korzysta z wielu udogodnień w zakresie szkoleń, wsparcia organizacyjnego na forum międzynarodowym i doradztwa.
 2. Im więcej członków będzie mieć PTTMC, tym skuteczniej będzie mogło działać na rzecz propagowania medycyny chińskiej w Polsce oraz na rzecz swoich członków – z większymi organizacjami władze i instytucje liczą się bardziej (gdy środowisko jest podzielne na kilka organizacji lub gdy jest słabo zorganizowanie – liczy się mniej lub wcale).

Członkami PTTMC mogą być zarówno lekarze i osoby wykonujące inne zawody medyczne jak też osoby nie mające wykształcenia medycznego – podstawowym kryterium jest posiadanie wykształcenia w zakresie medycyny chińskiej:

 1. dla członków zwyczajnych – minimum 1000 godz. edukacyjnych oraz 250 godzin praktyki zawodowej i w przypadku osób nie posiadających ogólnego wykształcenia w zakresie podstaw medycyny zachodniej – 200 godzin podstaw medycyny zachodniej
 2. dla członków nadzwyczajnych – minimum 600 godzin edukacyjnych
 3. dla członków studentów – minimum 200 godzin edukacyjnych (konieczność uzupełnienia wykształcenia do poziomu członka nadzwyczajnego lub zwyczajnego w ciągu 5 lat – w przeciwnym razie następuje automatyczna zmiana statusu na członka wspierającego)

Istnieje też kategoria członków wspierających – nie muszą mieć wykształcenia w zakresie medycyny chińskiej, ale wspierają finansowo, rzeczowo i w inne sposoby działalność PTTMC.

Więcej na temat praw i obowiązków członków: patrz Statut PTTMC dostępny na stronie: http://www.pttmc.org/statut-pttmc/

Korzyści z bycia członkiem PTTMC:
 1. Zniżkowe opłaty na Międzynarodowym Kongresie Medycyny Chińskiej w Krakowie (http://tcm-kongres.krakow.pl/pl/rejestracja/ )
 2. Zniżkowe opłaty za udział w Międzynarodowych Kongresach TMC w Rothenburgu dla członków krajowych stowarzyszeń należących do ETCMA (http://www.tcm-kongress.de/en/programm/programmvorschau/index.htm )
 3. Członkowie zwyczajni mogą bezpłatnie zamieścić wizytówką swojego gabinetu na stronie PTTMC (http://www.pttmc.org/gabinety-tmc/ )
 4. Członkowie zwyczajni, nadzwyczajni i studenci mają zniżkę na jeden kurs rocznie w szkołach TMC akredytowanych przez PTTMC – w celu podnoszenia kwalifikacji.
 5. Członkowie zwyczajni, nadzwyczajni i studenci mogą korzystać ze zniżkowych opłat za naukę i staże kliniczne w Chinach na renomowanych Uniwersytetach TCM w Chengdu (CDUTCM) i Nanningu (GXTCMU), a wkrótce również w Szanghaju (SHUTCM).
 6. Członkowie zwyczajni, nadzwyczajni i studenci mają prawo do udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Towarzystwo.
 7. Członkowie zwyczajni, nadzwyczajni i studenci mają prawo do korzystania z obiektów i urządzeń, będących we władaniu Towarzystwa, na zasadach ustalonych przez Zarząd
 8. Członkowie  mają prawo do korzystania z innych form działalności Towarzystwa.
 9. Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz PTTMC.

Zapraszamy do Polskiego Towarzystwo Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!