Statut PTTMC

NAZWA, STATUS PRAWNY, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA

§ 1

Polskie Towarzystwo Tradycyjnej Medycyny Chińskiej posiada osobowość prawną, działa w ramach obowiązującego prawa i niniejszego statutu. W dalszych postanowieniach statutu zwane jest „Towarzystwem”.

§ 2

Siedzibą Towarzystwa jest Kraków.

§ 3

1. Towarzystwo działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Towarzystwo może należeć do organizacji międzynarodowych.

§ 4

Towarzystwo ma prawo używać pieczęci, logo oraz odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZASADY DZIAŁANIA

§ 5

Towarzystwo zrzesza swoich członków na zasadzie dobrowolności. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a pełnienie funkcji z wyboru jest honorowe. Towarzystwo
do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

Członkami Towarzystwa mogą zostać osoby fizyczne będące obywatelami Polski oraz cudzoziemcy. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Towarzystwa.

§ 7

Towarzystwo może współpracować z wszelkimi organizacjami, podmiotami gospodarczymi, organami państwowymi, osobami fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi, oraz być członkiem innych stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Celem Towarzystwa jest:
1. Propagowanie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TMC).
2. Rozpowszechnianie i wspieranie stosowania zdobyczy naukowych w zakresie profilaktyki, diagnostyki, dietetyki, akupunktury, akupresury, masażu, baniek, ćwiczeń ruchowych Chi-Kng i farmakologii Tradycyjnej Medycyny Chińskiej oraz szerzenie postępu w tej dziedzinie.

§ 9

Cele statutowe będą realizowane poprzez prowadzenie działalności społecznej, charytatywnej
i gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Swoje cele statutowe Towarzystwo realizuje w szczególności poprzez:
1. Propagowanie i wspieranie stosowania Tradycyjnej Medycyny Chińskiej z zastrzeżeniem,
że udzielane porady i wykonywane zabiegi nie mogą zastępować żadnych form leczenia zaleconych przez lekarza.
2. Współdziałanie ze służbą zdrowia i innymi przedstawicielami medycyny akademickiej.
3. Działanie na rzecz integracji medycyny chińskiej z medycyną zachodnią, mając przede wszystkim
na względzie korzyści dla osób chorych i całego społeczeństwa.
4. Powołanie Rady Naukowej Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.
5. Podnoszenie fachowego i naukowego poziomu członków Towarzystwa oraz ułatwianie im prowadzenia badań naukowych.
6. Rozwijanie i propagowanie różnych form szkolenia, doszkalania, dokształcania zawodowego, jak też dostosowywanie kierunków i programów szkolenia do aktualnych potrzeb, obowiązujących przepisów prawnych oraz zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
7. Organizowanie szkoleń w postaci kursów, seminariów, warsztatów w zakresie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.
8. Wydawanie materiałów szkoleniowych, informacyjnych i propagandowych w zakresie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.
9. Prowadzenie i wspieranie prac naukowo-badawczych oraz wydawanie i wspieranie publikacji prac naukowo-badawczych i popularno-naukowych dotyczących Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.
10. Organizowanie konferencji, sympozjów itp. poświęconych Tradycyjnej Medycynie Chińskiej.
11. Współpracę z producentami ziół i leków medycyny chińskiej oraz z aptekami, hurtowniami
i przedsiębiorstwami prowadzącymi ich sprzedaż, mając na celu zarówno utrzymanie wysokiej jakości surowców i preparatów jak i poprawienie ich dostępności dla pacjentów.
12. Propagowanie i wspieranie rodzimej produkcji i przetwórstwa ziół chińskich, oraz produkcji sprzętu medycznego stosowanego w medycynie chińskiej.
13. Propagowanie leczenia i terapii Tradycyjną Medycyną Chińską, zgodnie z obowiązującym prawem.
14. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.
15. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, sumienności i godności zawodowej wśród członków Towarzystwa.
16. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, instytucjami
i organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.
17. Podejmowanie działań na rzecz ustalenia ogólnopolskiego standardu: szkolenia, stałego podnoszenia kwalifikacji i egzaminowania uprawniającego do zawodowego stosowania leczenia, terapii i profilaktyki według zasad Tradycyjnej Medycyny Chińskiej – zgodnie z przepisami prawa oraz kierując się wskazaniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
18. Opracowywanie opinii, wniosków i postulatów dotyczących Tradycyjnej Medycyny Chińskiej kierowanych do odpowiednich władz państwowych i samorządowych oraz innych instytucji.
19. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych – szczególnie poprzez wpieranie stosowania Tradycyjnej Medycyny Chińskiej na rzecz osób (z Polski lub za granicą) potrzebujących porady, profilaktyki i terapii w zakresie ochrony zdrowia.

§ 10

Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest w całości na działalność statutową Towarzystwa i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

CZŁONKOWIE I ICH PRAWA

§ 11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych
2. Członków nadzwyczajnych
3. Członków studentów
4. Członków wspierających
5. Członków honorowych.

§ 12

1.1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna zajmująca się Tradycyjną Medycyną Chińską posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje uzyskane w kraju lub zagranicą uznane, na wniosek Zarządu, przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa, obejmujące jednak nie mniej niż 600 godzin szkolenia w zakresie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, pod warunkiem, że:
a. Złoży do Zarządu pisemną deklarację
b. Złoży do Zarządu pisemną opinię dwóch członków wprowadzających – Członków zwyczajnych Towarzystwa
c. Uiści opłatę wpisową w wysokości ustalonej na Walnym Zgromadzeniu.
1.2. Od 1 stycznia 2018 roku członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która odbyła udokumentowane szkolenia w zakresie co najmniej 1000 godz. szkoleniowych TMC, 250 godz. praktyki zawodowej, oraz w przypadku osób nie posiadających ogólnego wykształcenia w zakresie podstaw medycyny zachodniej – minimum 200 godzin szkoleniowych. Jednocześnie uchwala się 5 lat vacatio legis dla osób wstępujących do Towarzystwa oraz tych  będących już w Towarzystwie, na uzupełnienie edukacji.
2. Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba fizyczna zajmująca się Tradycyjną Medycyną Chińską posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje uzyskane w kraju lub zagranicą uznane, na wniosek Zarządu, przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa, obejmujące jednak nie mniej niż 600 godzin szkolenia w zakresie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, pod warunkiem, że:
Złoży do Zarządu pisemną deklarację
Złoży do Zarządu pisemną opinię dwóch członków wprowadzających – Członków zwyczajnych Towarzystwa
Uiści opłatę wpisową w wysokości ustalonej na Walnym Zgromadzeniu.
3. Członkiem studentem może zostać osoba fizyczna zajmująca się Tradycyjną Medycyną Chińską posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje uzyskane w kraju lub zagranicą uznane, na wniosek Zarządu, przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa, obejmujące jednak nie mniej niż 200 godzin szkolenia w zakresie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, pod warunkiem, że:
a) Złoży do Zarządu pisemną deklarację
b) Złoży do Zarządu pisemną opinię dwóch członków wprowadzających – Członków zwyczajnych Towarzystwa.
c) Uiści opłatę wpisową w wysokości ustalonej na Walnym Zgromadzeniu.
4. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna, bądź prawna, która:
Zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na rzecz Towarzystwa w formie pisemnej lub deklarację płacenia regularnych składek.
Zostanie zaakceptowana na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie.
5. Członkiem Honorowym może zostać osoba, której godność, w uznaniu jej zasług dla Towarzystwa, nada Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy jest zwolniony od płacenia składek członkowskich oraz opłat za kartę uczestnictwa w zjazdach Towarzystwa.
6. Walne Zgromadzenie może nadać tytuł „Prezesa Honorowego” byłemu prezesowi Towarzystwa.
7. Członkowie Towarzystwa prowadzą działalność na własną odpowiedzialność i rachunek. Towarzystwo nie bierze odpowiedzialności za działalność prowadzoną przez jego członków. Towarzystwo może jednak, na wniosek członka skierowany do Zarządu, udzielić wsparcia prawnego lub doradczego członkom Towarzystwa.

§ 13

Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni oraz studenci mają prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
2. Czynnego udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Towarzystwo oraz korzystania z obiektów i urządzeń, będących we władaniu Towarzystwa, na zasadach ustalonych przez Zarząd.
3. Noszenia odznak organizacyjnych.
4. Korzystania z innych form działalności Towarzystwa.

§ 14

Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni orz studenci powinni uczestniczyć w zajęciach szkoleniowych i pracach organizacyjnych Towarzystwa.

§ 15

Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni oraz studenci mają obowiązek:
1. Stosować się do postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał Władz Towarzystwa.
2. Opłacać regularnie składki członkowskie.
3. Dbać o dobre imię i majątek Towarzystwa.

§ 16

Członkowie studenci mają prawo do:
1. Czynnego udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Towarzystwo oraz korzystania z obiektów i urządzeń, będących we władaniu Towarzystwa, na zasadach ustalonych przez Zarząd.
2. Noszenia odznak organizacyjnych.
3. Korzystania z innych form działalności Towarzystwa.
4. Członkowie studenci mają obowiązek uzupełnienia wykształcenia do poziomu członka nadzwyczajnego lub zwyczajnego w ciągu 5 lat – w przeciwnym razie następuje automatyczna zmiana statusu na członka wspierającego.

§ 17

1. Członkowie wspierający mają obowiązek przestrzegać postanowień Statutu, uchwał Władz Towarzystwa oraz regulaminów Towarzystwa.
2. Opłacać regularnie składki członkowskie.
3. Dbać o dobre imię i majątek Towarzystwa.

§ 18

Członkowie honorowi zobowiązani są do lojalności wobec idei i celów Towarzystwa.

§ 19

Członkowie wspierający i honorowi korzystają z praw członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych.

§ 20

Członkowie wspierający – będący osobami prawnymi – działają przez swoich statutowych przedstawicieli.

§ 21

Członkostwo w Towarzystwie ustaje w przypadku:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu w formie pisemnego oświadczenia.
2. Skreślenia na mocy uchwały Zarządu z listy członków w przypadku nie opłacenia składki członkowskiej przez kolejnych 12 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
3. Wykluczenia, na wniosek Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego, członka uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 2/3 głosów, jeśli członek:
– działał na szkodę Towarzystwa
– uporczywie nie przestrzegał statutu i regulaminów
– został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym w sprawie karnej
4. Śmierci członka
Pozbawienie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą
na wniosek Zarządu większością 2/3 oddanych głosów w przypadku sprzeniewierzenia się idei Towarzystwa, bądź działania na jego szkodę.

WŁADZE NACZELNE TOWARZYSTWA

§ 22

Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
1. Walne Zgromadzenie Członków, bądź Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński

§ 23

Kadencja władz Towarzystwa trwa cztery lata.

§ 24

Wybór władz odbywa się przez Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym.

§ 25

Członkowie Towarzystwa pełnią funkcje w jego organach społecznie.

§ 26

Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich organów zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla większości uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 32 pkt 2.

§ 27

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków, bądź Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 28

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 29

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej raz w roku, nie później niż do końca kwietnia.

§ 30

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd na wniosek:
1. Co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.
2. Komisji Rewizyjnej, bądź Zarządu ze ścisłym określeniem celu, dla którego jest zwoływane.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie czterech tygodni od daty prawomocnego wniosku o jego zwołanie.

§ 31

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 32

1. O terminie, miejscu oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia członków
w formie pisemnej, listem poleconym, lub e-mailem z potwierdzeniem odbioru, na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Jeżeli prawidłowo zwołane zwyczajne Walne Zgromadzenie nie dojdzie do skutku, z braku wymaganego quorum Zarząd wyznacza drugi termin po upływie co najmniej 15 minut od planowanego terminu rozpoczęcia obrad. W takim przypadku uchwały zapadają większością głosów niezależnie od liczby członków, którzy stawili się na obrady.

§ 33

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie kierunku działań merytorycznych i finansowych Towarzystwa.
2. Uchwalanie budżetu, zatwierdzanie bilansu i sprawozdań finansowych.
3. Rozpatrywanie i ocena sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Zarządu.
4. Udzielanie absolutorium Zarządowi na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
6. Uchwalanie zmian w Statucie.
7. Nadawanie i pozbawianie godności członka, członka wspierającego lub członka honorowego oraz wykluczanie członków z Towarzystwa na zasadach określonych w § 21.
8. Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
9. Powołanie Rady Naukowej Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i zatwierdzanie jej Regulaminu oraz powoływanie i odwoływanie jej członków.
10. Uchwalanie zasad, w szczególności poziomu kwalifikacji, wymaganych do przyjęcia do Towarzystwa nowych członków.
11. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i zagospodarowania jego majątku po likwidacji.

§ 34

1. Jeżeli liczba członków Towarzystwa przekroczy 300 osób Walne Zgromadzenie Członków może powołać na swoje miejsce Walne Zgromadzenie Delegatów wybieranych w proporcji jeden delegat
na pięciu członków.
2. Wybory delegatów odbywają się w okręgach wyborczych obejmujących jedno lub więcej województw, w których zamieszkuje co najmniej 15 członków.
3. Szczegółowy podział na okręgi ustala Zarząd Towarzystwa.
4. Kadencja Delegatów trwa jeden rok.

§ 35

1. Zarząd składa się minimum z czterech członków Towarzystwa.
2. Zarząd po swoim wyborze wybiera ze swojego grona większością głosów:
– prezesa
– wiceprezesa
– sekretarza
– skarbnika
3. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 36

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Ustalanie planów i programów działania Towarzystwa zgodnych z uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia.
2. Kierowanie działalnością Towarzystwa.
3. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa.
4. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o podjęcie uchwał w sprawie przyjmowania
i skreślania z listy członków Towarzystwa.
5. Zatwierdzanie wzorów odznak i pieczęci.
6. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
7. Podjęcie uchwał o zawieszeniu członków zarządu w ich czynnościach w przypadku:
– działania na szkodę Towarzystwa
– uporczywego nieprzestrzegania Statutu i regulaminów
– skazania prawomocnym wyrokiem sądowym
Uchwałę o odwołaniu z Zarządu zawieszonego członka podejmuje najbliższe Walne Zgromadzenie
8. Dokonywanie zmian na stanowisku prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu.
9. Przedkładania Walnemu Zgromadzeniu, po konsultacji z Radą Naukową, propozycji określających poziom kwalifikacji wymaganych do przyjęcia do Towarzystwa nowych członków zwyczajnych.
10. Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o powołanie członków do Rady Naukowej Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.
Do obowiązków Zarządu należy:
Zarząd zobowiązany jest przedkładać Komisji Rewizyjnej do zatwierdzenia sprawozdanie z działalności za każdy rok kalendarzowy oraz roczne sprawozdanie finansowe w terminie do 20 lutego każdego roku.

§ 37

1. Zarząd reprezentuje Towarzystwo.
2. Do zaciągania w imieniu Towarzystwa zobowiązań niemajątkowych konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
3. Do zaciągania w imieniu Towarzystwa zobowiązań majątkowych konieczne jest współdziałanie dwóch funkcyjnych członków Zarządu: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika lub Sekretarza.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.
5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy składu Zarządu,
nie mniej niż trzech osób, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania (Prezesa lub Wiceprezesa).
6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu działalnością Towarzystwa z zastrzeżeniem pkt. 2 oraz pkt. 3 kieruje Prezes bądź Wiceprezes.

§ 38

1. W przypadku ustąpienia któregoś z członków Władz Naczelnych Towarzystwa w czasie trwania kadencji, organowi władz naczelnych przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu spośród członków Towarzystwa.
2. Uzupełnianiu może podlegać do 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 39

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Towarzystwa nie będących członkami Zarządu,
w tym:
– Przewodniczącego
– Sekretarza
– Członka
2. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej oraz zgodności działań z uchwałami Walnego Zgromadzenia i Statutem.
b. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu z wyników kontroli działalności Zarządu i stawianie wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.
c. inicjowanie zwoływania w uzasadnionych przypadkach nadzwyczajnych walnych Zgromadzeń.
d. zwoływanie posiedzeń Komisji Rewizyjnej przynajmniej dwa razy w roku.
e. powiadamianie organów ścigania o działalności członków Zarządu niezgodnej z obowiązującym prawem.

§ 40

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków Towarzystwa nie będących członkami Zarządu.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie :
– Przewodniczącego
– Zastępcę Przewodniczącego
– Sekretarza.

§ 41

1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
a. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków, w szczególności dotyczących naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności Towarzystwa
b. Wymierzanie kar
c. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu
d. Zbieranie się na swoich posiedzeniach w zależności od potrzeb.

§ 42

1. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Prezesa Towarzystwa za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego.
2. Zainteresowany jest zobowiązany w terminie 30 dni od ogłoszenia orzeczenia złożyć na ręce Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego odwołanie do Prezesa Towarzystwa.

§ 43

Sąd Koleżeński wymierza następujące kary:
1. Upomnienie
2. Naganę
3. Zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat
4. Stawianie wniosku na Walnym Zgromadzeniu o wykluczenie członka z Towarzystwa.

§ 44

Rada Naukowa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej działa w oparciu o Regulamin stworzony przez jej członków i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
1. Rada Naukowa jest organem doradczym Towarzystwa i dba o wysoki standard szkoleń oraz publikacji Towarzystwa.
2. Rada Naukowa pełni rolę doradczą dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
jak również w przypadku oficjalnych wystąpień władz Towarzystwa w sprawach dotyczących Tradycyjnej Medycyny Chińskiej – szczególnie do instytucji i organizacji państwowych, samorządowych, naukowych, akademickich itp.
3. Przynależność do Rady Naukowej nie wyklucza pełnienia innych statutowych funkcji w Towarzystwie.

MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 45

Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
Na fundusze Towarzystwa składają się:
1. Wpływy ze składek członkowskich oraz wpisowego.
2. Zapisy, subwencje, dotacje, darowizny, spadki. Spadek może być przyjęty przez Towarzystwo wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
3. Wpływy z działalności statutowej.
4. Dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z przepisami prawa, które przeznaczone są na realizację celów statutowych Towarzystwa.
5. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie bankowym Towarzystwa.

§ 46

Towarzystwo w ramach posiadanych środków z wpływów określonych w § 45 może tworzyć fundusze celowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 47

Rozwiązanie Towarzystwa, poza szczególnymi przypadkami przewidzianymi ogólnymi przepisami prawa, następuje po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów obecnych członków lub delegatów w oparciu o § 33.

§ 48

Uchwały w sprawie zmian statutu i przystąpienia do organizacji międzynarodowych zapadają w sposób określony w § 26 zwykłą większością głosów.

§ 49

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa i powołuje likwidatora w celu przeprowadzenia procesu likwidacyjnego.

§ 50

Po zakończeniu procesu likwidacyjnego Walne Zgromadzenie stwierdzając rozwiązanie Towarzystwa określa przeznaczenie majątku pozostałego po Towarzystwie.